§ 1 Definicje

 1. Sprzedawca:
  Dom z duszą
  Malwina Dąbrowska
  ul. Tatarska 11/9
  59 – 220 Legnica
  tel. 791 588 081
  e-mail: domzdusza.md@domzduszwww: domzdusza.wordpress.com
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów
 3. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą drogi elektronicznej lub telefonicznie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 5. Produkt – dostępna rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem portali pośredniczących (Allegro.pl, Facebook), telefonicznie lub mailowo.
 7. Allegro.pl –  platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna pod adresem allegro.pl
 8. Facebook – społecznościowy portal internetowy, dostępny pod adresem facebook.com
 9. Marketplace – funkcja portalu Facebook służąca sprzedaży

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w niniejszym regulaminie oraz za pośrednictwem opcji dostępnych na Allegro.pl (w przypadku zakupów za pośrednictwem Allegro.pl) lub komunikatora dostępnego na Facebooku.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach:
  poniedziałek – piątek: 9:00-19:00
  sobota: 10:00-14:00.
 3. Kontakt mailowy lub za pośrednictwem komunikatorów (w formie pisanej), ze względu na swoją specyfikę, nie ma określonych ram czasowych.

§ 3 Informacje ogólne

 1. Ceny podane są w polskich złotych. Na podstawie art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług podlegają zwolnieniu z podatku VAT.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.
 3. Wygląd produktu wykonywanego ręcznie może nieznacznie odbiegać od jego zdjęć zamieszczonych na portalach internetowych. Nie stanowi to wady produktu lecz jest jego cechą wynikającą z procesu wytwarzania i stanowi o jego wyjątkowości i unikatowości.

§ 4 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a) Paczkomat InPost
  b) Odbiór osobisty (po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca).
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) Płatność gotówką przy odbiorze
  b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  c) Płatności dostępne w ramach serwisu Allegro.

§ 5 Przebieg transakcji

 1. W przypadku zakupów przez Allegro.pl transakcja przebiega zgodnie z regulaminem Allegro.pl i za pośrednictwem dostępnych w portalu opcji.
 2. W przypadku zakupów przez Marketplace na Facebooku transakcja przebiega za pośrednictwem komunikatora dostępnego w serwisie.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Po ustaleniu ceny i metody dostawy Klient składa Zamówienie. Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. W przypadku zamówień telefonicznych, po zakończonej rozmowie Sprzedawca wysyła Klientowi przez SMS szczegóły otrzymanego zamówienia, które klient zobowiązany jest potwierdzić również poprzez SMS. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia SMS zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a) płatności przelewem, płatności za pośrednictwem portalu Allegro.pl – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki – Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w umówionym terminie. W przypadku nieodebrania przesyłki w umówionym terminie transakcja zostaje anulowana.
 7. Sprzedawca, w związku ze zwolnieniem z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, nie wystawia paragonów. Na życzenie klienta zobowiązany jest wystawić fakturę.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie lub uzgodnionym z klientem, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia wpływu płatności na konto Sprzedawcy.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu lub w terminie uzgodnionym z Klientem. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę a następnie zostanie ustalony termin i miejsce odbioru zamówienia.
 11. W przypadku zamówienia produktów o rożnych terminach realizacji, terminem wysyłki lub gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. Zamówienie wysyłane jest w całości.
 12. Termin realizacji zamówienia podany w opisie produktu w wyjątkowych sytuacjach może ulec wydłużeniu, nie może przekroczyć jednak 30 dni kalendarzowych. O wydłużonym czasie realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany przed upływem deklarowanego czasu realizacji zamówienia.
 13. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez kanały dostępne na Allegro.pl lub na Facebooku. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy tą samą drogą elektroniczną.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
  c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  g) Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 7 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. Towar nie jest objęty gwarancją. W razie wykrycia wady Produktu, Klient może skorzystać z prawa rękojmi: Klient ma prawo żądać wymiany towaru albo jego bezpłatnej naprawy. Jeżeli wymiana lub naprawa jest zbyt droga, niemożliwa lub trwałaby zbyt długo, Sprzedawca ma prawo odmówić. Wówczas Klientowi przysługuje prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy za zawrotem ceny.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w Regulaminie.
 8. Nieznaczne różnice w wyglądzie towaru wykonanego ręcznie wynikają ze specyfiki procesu wytwarzania i nie są wadą produktu (nie podlegają reklamacji).

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta z dostawy – zebrane dane osobowe Klienta udostępniane są wybranemu przewoźnikowi
  b) W przypadku Klienta, który korzysta z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą –  zebrane dane osobowe Klienta udostępniane są wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz regulaminy serwisów pośredniczących w sprzedaży (Allegro.pl i Facebook).
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.