W celu wykonania świadczonych usług, Przyjmujący Zamówienie przetwarza niezbędne dane osobowe Zamawiających. Szczegóły procedury przetwarzania danych wskazano poniżej:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Malwina Dąbrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Malwina Dąbrowska Studio Projektowe „Dom z duszą” z siedzibą w Legnicy przy ul. Tatarskiej 11/9.
 2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: studio@dom-z-dusza.pl, pod numerem telefonu 575 105 403 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane podane przez Pana/Panią w związku z zawartą umową o projekt aranżacji wnętrza będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania tej umowy.
 4. Dane jakie będą przetwarzane to: podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, informacje osobiste i majątkowe niezbędne do wykonania umowy.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Pana/Pani dane mogą być także przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem/Panią umową lub obrony przed takimi roszczeniami – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Pana/Pani dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).
 8. W przypadku nie zawarcia umowy Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wymiany korespondencji.
 9. Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora (np. biuro rachunkowe, firma hostingowa, dostawca oprogramowania itd.). Dane mogą być także przekazywane do sądów, organów administracji publicznej, mediatorów oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych – jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi doradztwa prawnego.
 10. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz Unii Europejskiej, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi. Podstawą prawną przekazania danych będzie wówczas jego niezbędność do wykonania zawartej z Panem / Panią umowy.
 11. Przysługuje Panu/ Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 12. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 13. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 14. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 15. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.
 16. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana/Pani będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w związku z wykorzystaniem elektronicznych baz danych, ale nie będą profilowane.
 17. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową o projekt aranżacji wnętrz jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy.