I. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia promocji DZIEŃ MATKI – DZIEŃ DZIECKA („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest Malwina Dąbrowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Studio Projektowe „Dom z duszą”, ul. Tatarska 11/9, 59-220 Legnica, NIP 6912314547 REGON: 521455208, tel. 575 105 403, e-mail: studio@dom-z-dusza.pl, www.dom-z-dusza.pl („Organizator”).
 3. Promocja trwa w okresie od dnia 26.05.2022 r. od godziny 00:00 do 1.06.2022 r. do godz. 23.59 („Okres Promocji”). W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług aranżacyjnych drogą elektroniczną dostępnego pod adresem: https://dom-z-dusza.pl/index.php/regulamin-swiadczenia-uslug/;

II. Przedmiot, zasady i warunki Promocji

 1. Przedmiot Promocji stanowi rabat na projekt pokoju dziecięcego lub sypialni:
  • 20% rabatu na projekt pokoju dziecięcego,
  • 20% rabatu na projekt sypialni,
  • 25% rabatu na projekt pokoju dziecięcego i sypialni w ramach jednej umowy.
 2. Do Promocji może przystąpić każda osoba pełnoletnia („Zamawaiający”) spełniająca łącznie następujące kryteria:
  • polubi profil @domzdusza.md (Facebook) i i udostępni post z promocją (jako post publiczny),
  • w czasie trwania promocji zawrze umowę na projekt pokoju dziecięcego i/lub sypialni.
 3. Zamawiający promocji jest automatycznie objęty Promocją po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej.

III. Reklamacje

 1. Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą udziału w Promocji, jeżeli zasady przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Organizatora lub są realizowane nienależycie, niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu promocji, Regulaminu świadczenia usług aranżacyjnych drogą elektroniczną;
 2. Reklamacje składać można pisemnie na adres: Studio Projektowe „Dom z duszą”, ul. Tatarska 11/9, 59-220 Legnica, NIP 6912314547 REGON: 521455208, tel. 575 105 403, lub mailowo na adres: studio@dom-z-dusza.pl,
 3. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Zamawiającego, a także opis i powód reklamacji. 
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące praw konsumenta można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

IV. Wykluczenie z Promocji

 1. Organizator może wykluczyć Zamawiającego z Promocji, jeżeli Zamawiający:
  a. narusza postanowienia niniejszego Regulaminu promocji lub Regulaminu świadczenia usług aranżacyjnych drogą elektroniczną,
  b. w inny sposób narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w związku z  Promocją.

V. Dane osobowe Zamawiających

 1. Dane osobowe Zamawiających są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych www.dom-z-dusza.pl, które są dostępne pod adresem https://dom-z-dusza.pl/index.php/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych/;

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://dom-z-dusza.pl/index.php/regulamin-promocji-dzien-matki-dzien-dziecka/ w formacie umożliwiającym jego swobodny odczyt.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania Promocji, w tym w szczególności prawo do wydłużenia Okresu trwania Promocji z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Zamawiających przed wejściem w życie zmian w Regulaminie oraz że zmiany nie pogorszą warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie. O zmianie Regulaminu Uczestnicy będą powiadomieni na stronie za pośrednictwem strony www.dom-z-dusza.pl oraz profili Organizatora w mediach społecznościowych @domzdusza.md (Facebook) oraz @md.domzdusza (Instagram).
 3. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.