Data ostatniej aktualizacji: 30.12.2022 r.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Usługi oferowane za pośrednictwem niniejszej strony świadczone są przez Malwinę Dąbrowską prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Malwina Dąbrowska Studio Projektowe „Dom z duszą”, ul. Tatarska 11/9, 59-220 Legnica, NIP:6912314547, REGON 521455208, tel. 575 105 403, e-mail: studio@dom-z-dusza.pl, www: https://dom-z-dusza.pl/
 2. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem niniejszej strony należy kontaktować się pod adresem e-mail: studio@dom-z-dusza.pl;
 3. Przedmiotowy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony, a także prawa i obowiązki Zamawiającego i Przyjmującego Zamówienie.
 4. Przyjmujący Zamówienie świadczy usługi drogą elektroniczną.
 5. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa w tym w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami w polskich złotych. Na podstawie art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług podlegają zwolnieniu z podatku VAT.
 7. Przyjmujący Zamówienie ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
 2. Przyjmujący Zamówienie – Malwina Dąbrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Malwina Dąbrowska Studio Projektowe „Dom z duszą”, ul. Tatarska 11/9, 59-220 Legnica, NIP 6912314547, REGON 521455208, tel. 575 105 403, e-mail: studio@dom-z-dusza.pl, https://dom-z-dusza.pl/;
 1. Zamawiający – każdy podmiot zlecający wykonanie projektu aranżacji wnętrza;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług aranżacyjnych;
 3. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, składane za pomocą drogi elektronicznej lub telefonicznie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Przyjmującym Zamówienie Umowy świadczenia usług aranżacyjnych;
 4. Projekt – usługa będąca przedmiotem Umowy świadczenia usług aranżacyjnych między Zamawiającym a Przyjmującym Zamówienie. Na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcie „Projekt” obejmuje wszelkie usługi świadczone przez Przyjmującego Zamówienie, a więc nie tylko wykonanie projektu aranżacji ale także wykonanie moodboardu i innych usług powiązanych.
 5. Umowa – umowa świadczenia usług zawierana albo zawarta między Zamawiającym a Przyjmującym Zamówienie za pośrednictwem drogi elektronicznej (mailowo lub przez komunikatory) lub telefonicznie.
 6. Strona – strona https://dom-z-dusza.pl/;
 7. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony;
 8. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą użytkownikowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 9. Minimalne wymagania techniczne – wymagania odnoszące się do sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego pozwalające na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub w celu korzystania z nich;
 10. Cena

§ 3
Podstawowe warunki korzystania ze strony

 1. Zawartość Strony tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audiowizualne.
 2. Zawartość Strony jest dostępna publicznie przez wszystkich Użytkowników.
 3. W celu dokonania zamówienia nie jest konieczne posiadanie przez Kupującego sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych. Minimalne warunki techniczne, dające możliwość korzystania z usługi, to:
 • dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
 • zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 • posiadanie pakietu oprogramowania – np. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.
 1. Strona może zawierać hiperłącza przekierowujące Użytkownika na strony zewnętrzne.
 2. Zawartość Strony objęta jest ochroną prawno-autorską. Rozpowszechnianie treści dostępnych na Stronie bez oznaczenia autorstwa może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4
Kontakt z Przyjmującym Zamówienie

 1. Zamawiający może porozumiewać się z Przyjmującym Zamówienie za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w niniejszym regulaminie.
 2. Zamawiający może porozumieć się telefonicznie z Przyjmującym Zamówienie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.
 3. Kontakt mailowy lub za pośrednictwem komunikatorów (w formie pisanej), ze względu na swoją specyfikę, nie ma określonych ram czasowych.

§ 5
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Projekt wysyłany jest do Zamawiającego drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail, po uiszczeniu opłaty.
 2. Zamawiający uiszcza opłatę przelewem na konto Przyjmującego Zamówienie, którego numer zostanie wskazany w indywidualnej umowie.
 3. Ceny podane są w polskich złotych. Na podstawie art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług podlegają zwolnieniu z podatku VAT.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Zamawiającego składają się ceny poszczególnych elementów zleconego Projektu, a Zamawiający jest o niej informowany w trakcie składania Zamówienia.

§ 6
Ramowy przebieg usługi na odległość

 1. Przed złożeniem zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Zawarcie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Przyjmującym Zamówienie następuje po uprzednim ustaleniu ceny Projektu oraz warunków świadczenia usług między stronami.
 3. Po ustaleniu warunków świadczenia usług obie Strony przyjmują warunki umowy, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie.
 4. W przypadku zamówień telefonicznych oraz przyjmowanych za pośrednictwem poczty e-mail, po zakończonej rozmowie Przyjmujący Zamówienie wysyła Zamawiającemu za pośrednictwem poczty e-mail umowę do wglądu, której przyjęcie Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić, również poprzez e-mail.
 5. Po zaakceptowaniu umowy za pośrednictwem e-mail Przyjmujący Zamówienie prześle Zamawiającemu dwa podpisane egzemplarze umowy, z których jeden po podpisaniu Zamawiający odeśle na adres Przyjmującego Zamówienie.
 6. Zakres świadczonej usługi i zobowiązania obu stron zawarte są w każdej indywidualnej umowie.
 7. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji Projektu.
 8. Po zakończeniu prac związanych z realizacją Projektu Przyjmujący Zamówienie wystawia Zamawiającemu fakturę (bez VAT). Przyjmujący Zamówienie informuje, że w związku ze zwolnieniem z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, nie wystawia paragonów.
 9. Zamawiający zobowiązany jest do opłacenia faktury w terminie zawartym w indywidualnej umowie.
 10. Projekt zostanie wysłany przez Przyjmującego Zamówienie w terminie wskazanym w indywidualnej umowie.
 11. Początek biegu terminu dostarczenia Projektu do Zamawiającego liczy się od dnia wpływu płatności na konto Przyjmującego Zamówienie.
 12. Termin realizacji Projektu zawarty jest w indywidualnej umowie. W związku z prawem konsumenta do rozwiązania umowy zawartej na odległość, przy ustalaniu terminu realizacji projektu dolicza się 14-dniowy okres na odstąpienie Zamawiającemu od umowy bez podania przyczyny. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania realizacji Projektu przed upłynięciem terminu na odstąpienie. W tym celu Zamawiający musi przedstawić na trwałym nośniku wyraźne oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. W przypadku, gdy realizacja Projektu została rozpoczęta przed upływem terminu na odstąpienie, a Zamawiający następnie odstąpił od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

§7
Odpowiedzialność za wady

 1. Obowiązkiem Przyjmującego Zamówienie jest dostarczenie Zamawiającemu Projektu wolnego od wad.
 2. W przypadku kiedy Zamawiający stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym fakcie Przyjmującego Zamówienie, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 4. Szczegóły dotyczące rękojmi za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Przyjmujący Zamówienie powiadomi Zamawiającego w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
 6. Zaleca się podanie przez Zamawiającego w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 7. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Przyjmujący Zamówienie wezwie Zamawiającego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje dotyczące prac konsumenta można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§8
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. W przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Zamawiający może w terminie 14 dni od podpisania umowy odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takich okolicznościach Przyjmujący Zamówienie nie przystępuje do prac nad projektem przed upływem 14 dni od podpisania umowy
 2. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przed przystąpieniem do jej wykonania Przyjmujący Zamówienie zwraca Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego płatności.
 4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Przyjmującego Zamówienie o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 5. Zamawiający może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany na wskazany przez Zamawiającemu nr konta bankowego.
 7. Jeśli w toku zakupu Projektu Zamawiający będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Przyjmującym Zamówienie.

§ 9
Rozwiązanie umowy

 1. Strony zgodnie postanawiają, że umowa może być rozwiązana za zgodą obu stron w formie pisemnej.
 2. W przypadku rozwiązania umowy po przystąpieniu przez Przyjmującego zamówienie do pracy, rozwiązanie umowy będzie poprzedzone dokonaniem zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Przyjmującego zamówienie w wysokości odpowiadającej wykonanej pracy.

§ 10
Wypowiedzenie umowy

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Przyjmujący Zamówienie nie przystąpił do wykonania umowy w terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub drogą mailową.
 2. Przyjmującemu Zamówienie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli;
 1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty,
 2. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru projektu lub nie współpracuje w sposób wymagany do wykonania umowy;
 3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11
Sposoby rozwiązywania sporów

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Przyjmującego Zamówienie będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 2. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na rozwiązywanie ewentualnych konfliktów wynikłych z zawarcia i wykonania Umowy na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony ewentualnego sporu.
 3. Zasady dostępu klienta będącego Konsumentem do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 12
Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Przyjmujący Zamówienie
 2. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem strony umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na przedmiotowej stronie.
 4. Przyjmujący Zamówienie przypomina, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet może się wiązać z niebezpieczeństwem pozyskania oraz modyfikowania danych Zamawiającego przez osoby nieuprawnione. Aby zagrożeń tych uniknąć należy stosować odpowiednie środki techniczne, które je zminimalizują. Środkami takimi są w szczególności programy antywirusowe, bezpieczna skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 2. Projekty wykonywane przez Przyjmującego Zamówienie stanowią jego własność intelektualną. Przyjmujący Zamówienie zastrzega, że Projekty nie zawierające żadnych danych Zamawiającego mogą być publikowane przez Przyjmującego na Stronie internetowej i w mediach społecznościowych w celach marketingowych.
 3. Przyjmujący Zamówienie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.